ENERGIE NULOVÉHO BODU A TACHYONY

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Energie nulového bodu se nazývá také éter, vakuum nebo pra-síla. Hned jsem si vzpomněla na otázku z jedné knihy: Čím se živí elektron, že má pořád tolik energie? Nyní na to mohu odpovědět. Živí se energií nulového bodu. Ale pěkně popořadě. V knize Tachyon je psáno: 

Tachyonová energie je kosmická praenergie, ze které vznikl vesmír... Existuje v beztvarém stavu, jenž je označován nulovým bodem nebo volnou energií, jakož i zformovaném poli nebo částici, která se nazývá tachyon.

Tachyony jsou tedy prvotní částice kosmické energie, které se pohybují nadsvětelnou rychlostí a nemají žádnou konkrétní frekvenci. Tato energie má dokonalou inteligenci a je nevyčerpatelná. Z energie nulového bodu proudí životní síla, která prochází přes kauzální, astrální (mentální + emocionální), a nakonec éterické tělo, které je nejhustší ze všech jemnohmotných těl. Tachyonová energie obnovuje přirozené zdraví tím, že mění chaos v pořádek a způsobuje vertikalizaci sedmi hlavních energetických center, což zajišťuje optimální rozvádění energie v celém organismu.


ENERGIE A SOEP

Naše tělo existuje v důsledku kondenzace, zhuštění z neviditelného absolutna bez hranic, z dokonalého řádu.

(Energie tachyonu)


Během zkoumání mechanismu pránické (jemnohmotné) výživy mě zajímalo, jakým způsobem se tvoří hmota a živiny z energie. V části o fyzice jsem psala také o tom, že jednotlivé částice, které dohromady tvoří hmotnost, žádnou hmotnost ve skutečnosti nemusí mít.

Kromě jemnohmotných těl existuje ještě pole, se kterým jsem se setkala poprvé v knize Tachyon. Nazývá se SOEP, což je označení pro subtilní organizující energetická pole. Jsou to energetická jemnohmotná pole, která utváří formy. Energie tachyonu, která sama o sobě nemá žádnou frekvenci, se mění prostřednictvím SOEP na konkrétní frekvence (s konkrétními vlastnostmi), splývá s lidským tělem a vytváří tak konkrétní formy. Představuji si to tak, že:

SOEP je jemnohmotné pole, které je propojeno s energií nulového bodu, odkud čerpá tachyony - univerzální energetické částice bez frekvence, které mění na konkrétní frekvence, čímž vznikají konkrétní tvary.

Co se týká stárnutí, v knize Energie tachyonu se píše, že pomocí tachyonizovaných materiálů je možné zadržet degeneraci telomer (částí, které chrání konce DNA), rozpletení DNA a tím i proces stárnutí. Tím, že energie tachyonu zásobuje SOEP pole DNA, zabraňuje rozpadu telomer.

Častokrát jsem také přemýšlela nad tím, proč se po jídle cítím bez energie. V knize Energie tachyonu je popsáno, že tělo může přijmout vařenou stravu jen tehdy, když odevzdá část své životní síly SOEP daného jídla, což znamená, že se vyčerpáváme. Naopak potraviny v přírodním stavu (teplota zpracování nepřesáhne 42 °C), které obsahují biofotony (viz níže), posilují naše SOEP.


TACHYON A ELEKTRONY

Nyní už víme, že hmota vzniká z energie (viz vyjádření hmotnosti z Einsteinovy rovnice). Ale jakým způsobem to probíhá? Řekli jsme si o základních částicích atomu - elektronu, protonu a neutronu. Ale to ve skutečnosti nejsou základní stavební jednotky. Existují i další částice, které se nazývají leptony. Patří sem piony, myony, elektrony a neutrina. Pokusím se stručně popsat, jak souvisí energie nulového bodu s elektrony.

V knize Energie tachyonu jsem našla následující vysvětlení:

  • Tachyon se pohybuje větší rychlostí než světlo.
  • První elementární částicí je pion, který je nejmenší ze čtyř uvedených a pohybuje se pomaleji než světlo. Jeho oběžná dráha tvoří SOEP, které existuje těsně pod hranicí rychlosti světla a mění energii tachyonu na frekvence, které vytváří potřebné tvary, organizuje a rozvíjí je.
  • Poté, co se pole pionu potká s tachyonem, přemění se v myon. Zvětší se oběžná dráha a pohyb se zpomalí.
  • Když pole myonu vstoupí do interakce s dalším tachyonem, vznikne elektron. Opět se zvětší oběžná dráha a pohyb se zpomalí ještě víc.
  • To trvá tak dlouho, dokud energie tachyonů pomocí přeměny frekvencí nevytvoří finální tvar. Takto to jde od myonů, přes elektrony až po části těla a celého člověka.

Kdybych to měla shrnout:

Všechny formy vznikají z tachyonů - částic energie nulového bodu. SOEP mění bez-frekvenční tachyony na konkrétní frekvence, čímž dochází k organizování a rozvoji formy. A elektrony si berou energii z éteru, vakua neboli nulového bodu.

Možná se to zdá složité, ale fyzická hmota opravdu vzniká z energie, což (jak jsem již psala) dokazuje i Einsteinova rovnice.


BIOFOTONY A ŽIVÉ MOLEKULY

Samotné pole SOEP ale nestačí k organizování struktury těla. Potřebuje nějakého prostředníka. A tady přichází na řadu biofotony a živé molekuly. V kapitole o DNA jsem psala, že DNA je inteligentní molekula, která je schopna orientovat jak fotony, tak elektrony a vytvářet tak organizované pole (podobně jako magnet a kovové piliny). A nyní toto:

Řízení pohybu molekul v buňkách je uskutečněno přenosem signálů prostřednictvím biofotonů. Tyto světelné částečky, které přebírají životní sílu pocházející ze SOEP, ji předávají dál do buňky pro aktivní látkovou přeměnu. 

(Tachyon)


V knize Tachyon se dále píše, že DNA, RNA, enzymy a chlorofyl jsou formované bílkoviny, které se označují jako živé makromolekuly, které mají schopnost koordinovat látkovou přeměnu pomocí biofotonů (vysílají je a zároveň přijímají).

A právě biofotony (světelné částice), jsou spojovacím článkem mezi SOEP a fyzickým tělem (Energie tachyonu).

V kapitole o DNA jsem psala o tom, že jen malá část DNA nese kódované informace (cca 3 %). Takže to znamená, že 97 % nenese žádné informace? Když pominu multidimenzionální rozměr DNA, v knize Energie tachyonu je psáno:

Tento materiál DNA obsahuje tzv. introny. To jsou složky DNA, které absorbují a odevzdávají biofotony. Introny regulují komunikaci mezi buňkami a uvnitř buněk.

Pomocí biofotonů může být vysvětleno, proč se DNA může vytvořit ve zkumavce, kde není žádný stavební materiál. Stačí k tomu sousední zkumavka s DNA, ze které vykmitávají biofotony. Je čas připustit, že mohou být nositelem informace a pomocí SOEP si ,,tahají" stavební materiál z energie nulového bodu.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz