POTENCIÁL UKRYTÝ V DNA A FOTONY

24.04.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Molekula DNA je mým oblíbeným tématem. Pojďme se nyní podívat na toto téma z jiného úhlu pohledu, než nám poskytuje klasická biochemie a genetika. Dědičné informace totiž nejsou kódované pouze na úrovni hmoty, které jsou uloženy v chromozomech. Ve skutečnosti je DNA velmi rozsáhlá a působí na mnoha jemnohmotných úrovních.


DNA JE HOLOGRAFICKÁ

Řekli jsme si, že naše fyzické tělo obklopuje neviditelné (plazmatické) tělo, které je tvořeno systémem energetických center (čaker) a kanálů, které jsou spojeny s jednotlivými orgány a zásobují je elektrony. Toto plazmatické tělo se také nazývá jako pránické a souvisí s životní energií. V knize Bioenergetika člověka (G. Malachov) se píše, že existuje také holografické tělo, které slouží jako předloha pro fyzické tělo, a navíc řídí pránické tělo.

A protože existuje holografické tělo, pak by nemělo být nijak zvláštní, že informace je v chromozomech zapsána jako vícerozměrný holografický kód zobrazující strukturu organismu v prostoru a čase. - Toto je objev šikovných biologů, ne žádná ,,ezo literatura". (z knihy Bioenergetika člověka)


DNA NENÍ PRODUKT EVOLUCE

Zmínila jsem se, že DNA se nevyvinula z ničeho na Zemi a vůbec nesouvisí s evoluční teorií. V knize Fyzika víry se píše, že náhodný vznik života je stejně nevěrohodný jako montáž supermoderního letadla typu Boeing z předmětů nalezených na smetišti. To doplňuje další informace z knihy Nový člověk (Kryon):

DNA, kterou máme, není naší výsadou. Ta samá DNA se nachází po celé galaxii...

Monika Muranyi ve své knize Lidská Duše odhalena píše, že určité druhy života na planetě, včetně lidí, se nevyvinuly z ničeho na Zemi. A většina vědců to odůvodňuje tak, že jelikož zde není žádné evoluční spojení s lidmi, DNA přinesly odjinud meteory a komety. To je krásné vědecké vyjádření. Takže existuje nějaké jiné místo (nebo mnoho míst) ve Vesmíru, odkud je naše DNA.

Je velmi zajímavé, jakým způsobem k nám proudí informace ze Slunce. Tím mechanismem je solární vítr, který interaguje s magnetickou mřížkou Země (Monika Muranyi).

A protože jsme elektromagnetické bytosti, tento mechanismus působí na naši DNA. A stejně tak my zpětně ovlivňujeme magnetické pole Země skrze naše biopole. Proto nás ovlivňují kosmické děje - aktuální postavení planet, jejichž energie k nám proudí. Jsme součástí jednoho obrovského celku. Jsme buňkou Vesmíru.


FANTOMOVÁ DNA A FOTONY

DNA je extrémně zajímavá molekula. Už jen z hlediska klasického pohledu v sobě nese veškeré kódované informace, což je pro naši mysl nepředstavitelné. Ale stejně jako u fyzického těla, které zastupuje materiální rovinu, je v DNA ukryto mnohem víc. Z hlediska ,,fyzického aspektu světa" byly prováděny pokusy, kdy byl do zkumavky vložen jeden řetězec DNA a jednotlivé báze (stavební kameny adenin, cytosin, guanin a thymin). Protože se dva řetězce kombinují na základě komplementarity, molekula si sama vytvořila druhý řetězec (to znamená s opačnými bázemi A-T, C-G). To je to jenom maličký zlomeček toho, co DNA umí.

Dříve jsem slyšela například o tomto pokusu: Dvě zkumavky jsou umístěné vedle sebe. V jedné z nich je DNA a v druhé čistá voda. Nějakým zázrakem se v této čisté vodě začala tvořit také DNA. Jakoby z ničeho. Nebyly tam žádné stavební kameny a přesto se DNA vytvořila. To dost možná souvisí s fotony (částicemi světla), které vykmitávají z DNA a pokud se dostanou do vody, začne se tvořit nová DNA. To proto, že fotony nesou kromě energie také informace.

Bylo také zjištěno, že DNA usměrňuje orientaci světelných vln (sinusoidy), které proudily ve zkušební komoře ve formě fotonů. V knize Dvanáct vrstev DNA (Kryon) se píše, že přítomnost DNA výrazně organizovala vlny světla do jasného vzorce, tedy že umí vytvořit velmi silné pole, které organizuje okolní prostor. To ale není vše. Po odstranění DNA z prostoru fotony zůstaly v orientované formě. To znamená, že v prostoru zůstal zbytkový (fantomový) otisk DNA. Děje se něco podobného jako když se uspořádají kovové piliny kolem magnetu a jejich tvar zůstává neměnný i po odstranění magnetu. V knize 12 vrstev DNA Dr. Todd Ovokaitys píše:

Efekt fantomové DNA je způsoben právě těmi 97 % lidského genomu, kteří biologové považují za zdánlivě nekódující odpad. Lidský genom je tvořen 23 000 genů, 100 bilionů kopií dvoušroubovice a DNA je složena ze tří miliard částí, z nichž údajně pouhá 4 % jsou nositelem informace. Otázkou je, proč by lidský organismus plýtval místem. Běžně to nedělá a vše má svůj smysl.

Lee Caroll doplňuje, že tzv. ,,odpadní DNA" je ve skutečnosti energií naší spirituality. Je to kvantová předloha. To už zní smysluplněji, že?


MULTIDIMENZIONÁLNÍ CHARAKTER DNA

Dr. Todd Ovokaitys objevil, že naše buněčné struktury mají interdimenzionální charakter. A navrch toho všeho - jedním z výroků o teorii superstrun je: Střed atomu obsahuje minimálně 11 dimenzí (...) Dr. Vladimír Poponin objevil multidimenzionální pole kolem samotné DNA. (12 vrstev DNA)

Pokud se zajímáš o přesah fyzického žití do jemnohmotných sfér, určitě ti neunikla informace, že člověk je multidimenzionální bytost a že 3D materiální svět je jen jednou vrstvou z mnoha. A nyní se dozvídáme, že i naše buňky a DNA mají multidimenzionální charakter. Dr. Poponin uvádí, že multidimenzionální pole DNA je dostatečně silné, aby změnilo hmotu (12 vrstev DNA). Pokud to, čím jsme tvořeni, má tolik úrovní, jak bychom mohli být pouhým fyzickým tělem?..

Další významnou informací je, že DNA ve skutečnosti není vlákno, ale smyčka. To znamená, že v ní neustále koluje proud a tím pádem kolem sebe generuje magnetické pole. Jednotlivé buňky se navzájem překrývají svými poli, což vytváří speciální druh komunikace, který se nazývá indukce. Díky tomu je vždy informace přítomna naráz ve všech buňkách. (12 vrstev DNA)

Vědci dlouho považovali 90 % DNA za odpad, něco nepotřebného. (Což, jak jsme si řekli, je nesmysl, protože tělo nikdy neplýtvá místem.) V posledních letech již zjistili, že tato část obsahuje řadu instrukcí k tomu, jak se má kódovaná DNA chovat. Jsme tedy na dobré cestě...

Mohlo by se zdát, že všichni živočichové na planetě mají tu samou DNA se stejnými atributy, ale není tomu tak. Lee Caroll uvádí, že lidská DNA je jediná, která má atributy kvantové struktury atomu - 3 D existenci s kvantovým přesahem. Ze tří miliard vláken vidíme pouhá 3 %.


LIDSKÁ DNA A DLOUHOVĚKOST

A teď ke zdraví a dlouhověkosti. Lee Carol píše v knize Nový člověk, že v naší DNA existuje šablona, která obsahuje tajemství našeho mládí. Je součástí buněčné struktury multidimenzionální DNA a může být aktivována či odhalena určitými procesy.

 DNA nejen, že orientuje světelné vlny (fotony)...Ale také mění oběh elektronů v kvantovém poli. A kvantová energie šablony se aktivuje, pokud je vystavena jiným kvantovým energiím (...) To souvisí s magnetismem, který je nedílnou součástí biologie.

(Nový člověk)


V současnosti je lékařství a medicína velmi rozsáhlá v oblasti potlačování příznaků nemocí. Protože považují člověka a jeho tělo za ,,krabici plnou chemických reakcí", považují chemický prášek za relevantní řešení. Tento přístup samozřejmě nepracuje s kvantovými vrstvami člověka. A právě tam je třeba začít s obnovením rovnováhy. Nehledě na to, že uvnitř každého z nás je moudrost buněk (innate), kterou lze oslovit a poprosit o nápravu současného stavu. Tato moudrost (chytré tělo) poté může začít spolupracovat s mozkem tím, že mu posílá instrukce ke zlepšení zdraví.

V knize 12 vrstev DNA se píše, že nový člověk bude ten, kterého medicína uvidí jako kvantový biologický stroj, a prostředkem, jakým uzdravit cokoli, bude energie (nikoli chemie). A tou energií je vědomí. A jak tedy souvisí DNA s dlouhověkostí a nesmrtelností? Tato informace v nás je zakódována. Máme ten potenciál.

Pole vaší DNA (...) umožňuje žít po stovky let, ale vy tomu ještě nevěříte. Problém je v tom, že vaše buněčná struktura nepracuje úplně správně, protože 90 % naší DNA pracuje pouze na 30 % (...) Tělo nechce stárnout. Chce žít. - Jedná se především o jiný typ dělení buněk, než jaký u nás probíhá standardně.

(12 vrstev DNA)


UNIKÁTNÍ VLASTNOST KMENOVÝCH BUNĚK

Nyní to rozvedu. Z biologie víme, že buňky se běžně dělí dělením. Potíž je v tom, že počet dělení každé buňky je omezený na 50-60 a poté odumírá. To souvisí s telomerami, koncovými částmi DNA, které nekódují informace, ale chrání řetězce DNA před rozpletením. S každým dělením se část telomer odlomí. Nakonec řetězec zůstane nechráněný, buňka se poškodí a musí být zničena, aby se dále nedělila. (Na téma telomery jsem psala v knize RLB1.)

A pak jsou tady kmenové (embryonální) - prvotní buňky. Lee Caroll uvádí, že to, čemu říkáme kmenové buňky, je ve skutečnosti přítomno v každé buňce. Základní kmenové buňky jsou plánem pro tělo a je v nich šablona mládí.

Dle současných výzkumů mají schopnost obnovovat délku svých telomer pouze kmenové buňky. To znamená, že ,,žijí věčně". Ale podle výše uvedeného je tato informace zakódována v každé buňce. Takže jsme přirozeně nastaveni na odchod z tohoto světa v okamžiku, kdy se tak vědomě rozhodneme, místo toho, abychom umírali na nemoci a nahromaděná buněčná poškození, které vedou k selhání organismu. - Nemusí to tak být.

Protože naše DNA je aktivní jen z 30 %, znamená to, že fungujeme na 30 %. Na této úrovni aktivity nejsou buňky tvořeny z předlohy - úplně nové, ale dělí se. Telomery se zkracují a tím pádem je náš život je omezen na konkrétní dobu. Fungujeme a žijeme tedy z méně než poloviny svého potenciálu. A údajně nemáme příliš mnoho možností, jak zpomalit zkracování telomer, než hlídat si životosprávu - co jíme, jak se chováme a na co myslíme...

V souvislosti s pránou a stravou bych ráda zmínila, že čím víc jíme, tím více se buňky opotřebovávají a dělí. Tím dříve dosahují limitu dělení a tím dříve umírají. Naopak energetická výživa buňky nezatěžuje, takže tento přístup může souviset také s dlouhověkostí.

Možnost používání kmenových buněk pro obnovu těla souvisí s mírou aktivace DNA, a ta souvisí s úrovní vědomí. Aktivace mechanismu má svůj specifický čas (časová kapsle). V knize Nový člověk se píše, že buňky života se množí, žijí a spotřebovávají energii, kterou jsme ve vědě ještě nespatřili (...) Buňky se vzájemně koordinují způsoby, které jste ještě neodhalili.

Vědomí může nakonec buněčným a chemickým způsobem pohánět samotný atribut lidské rovnováhy a věci jako strava a cvičení ustoupí do pozadí před zvýšením vědomím (...) Nejenže začnete mít větší uvědomění třídimenzionálních atributů toho, co vaše tělo potřebuje, ale také budete mít uvědomění toho, co se odehrává uvnitř vašeho těla.

(Lidská duše odhalena)


Někdy máme pocit, že jsme odstřiženi od Zdroje, osamocení a ponechaní na Zemi. Ale v knize Lidská Duše odhalena se píše, že když přijdeme na planetu, přichází sem pouze část naší duše - ta část, kterou je lidské tělo schopné udržet. To znamená, že zbytek zůstává s Tvořivým Zdrojem. Část je v nás a část je tam. Nikdy jsme nebyli zcela odděleni od Zdroje, a proto napojení zůstává.

Jste navrženi, abyste žili věčně. Způsob vašeho stvoření má co dělat s obnovitelnou biologií (...) Když začne být DNA efektivnější, buňky se obnovují podle kmenových otisků, ne podle kopie jako teď. Tato buněčná struktura nikdy skutečně nezestárne. Nikdy nezestárnete!

(Monika Muranyi)


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz