TRANSMUTACE CHEMICKÝCH PRVKŮ

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Nyní bych ráda navázala dalším tématem, na které jsem narazila v rámci informačního průzkumu ohledně jemnohmotné výživy. Z hlediska běžného přístupu nám strava přináší nejen makroživiny jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky, ale také mikroživiny - vitaminy a minerály (prvky). Tyto prvky tvoří periodickou tabulku a navzájem se odlišují díky atomovému číslu a hmotnosti. Dnešním tématem je tedy transmutace chemických prvků, jinými slovy přeměna jednoho prvku v jiný. Je to vůbec možné? A pokud ano, jak k tomu dochází?


SPIRÁLA MÍSTO TABULKY

O tomto procesu bohužel není mnoho literatury, a tak budu vycházet především z knihy Kámen filosofů. Výchozí informací pro realizaci transmutace je, že periodická soustava prvků není ve skutečnosti tabulka (tak, jak ji sestavil Mendělejev), ale dynamická spirála. Jednotlivé prvky tak nejsou pevně odděleny, což umožňuje přechod jednoho prvku na jiný. To se děje díky slučování pár základních prvků, které jsou všude kolem nás. Tento proces probíhá za normální teploty a tlaku ve všech biosystémech, (tedy i v lidském organismu) bez ničení jednotlivých atomů. (Kámen filosofů)


PŘEMĚNA ČÁSTIC V RÁMCI ATOMU

V kapitole zaměřené na fyziku jsem psala, že 99 % atomu se skládá z energieA že korpuskulárně-vlnový pohled na svět zahrnuje částici a vlnu, přičemž záleží na pozorovateli. Také jsem zmínila, že dle Einsteinovy rovnice se hmotnost (hmota) mění v energii a naopak. Hmota vzniká z energie a zároveň se do ní navrací.

Často se hovoří o principu rovnováhy jin a jang: Bílá-černá, světlo-tma, teplo-zima, hmota-energie. Jak to souvisí s atomem? Máme představu o jádru (z protonů a neutronů), které obíhají elektrony na různých energetických hladinách (orbitalech). Ale ve skutečnosti je to jenom model, domluvený konsensus. V knize Kámen filosofů se píše, že ani elektrony nemají tvar kuličky, ale mají tvar svinuté spirály, která je složena z dalších (menších) částic. - Připomíná mi to princip jak nahoře, tak dole - atom a jeho částice jako rotující galaxie. V knize je uvedeno, že:

Elektrony jsou považovány za ,,jin" a protony ,,jang". Na základě principu rovnováhy se elektrony přirozeně mění v protony (a naopak), přičemž neutrony jsou přechodné stadium mezi těmito dvěma stavy. Vše se posouvá po spirále, dosáhne maxima a poté se vrací zpět.

TRANSMUTACE PRVKŮ

Proces transmutace prvků byl objeven a dokázán v mnoha biologických systémech - od semen rostlin a zvířat po člověka. V knize Kámen filosofů je uvedeno, že např.:

  • V klíčících rostlinách řeřichy se objevily minerály (prvky), které nebyly přítomné v semenech
  • Mikroorganismy pěstované bez draslíku si později samy vytvářely tento prvek
  • Rostlinná semena byla pěstovaná v destilované vodě a při postupném klíčení se všechny prvky rozmnožily 100 až několiksetkrát během 30 dnů

V biologických systémech byla prokázána existence transmutace prvků na buněčné úrovni sodík-hořčík, draslík-vápník, mangan-železo, a navíc vznikl přebytek energie. K porozumění mechanismu je třeba podívat se na atomová čísla a hmotnosti jednotlivých prvků.

Ráda bych uvedla následující příklad transmutace:

  • Vezmeme si tyto dva prvky: Sodík - Na (atomové číslo 11, atomová hmotnost 23) a draslík - K (atomové číslo 19, atomová hmotnost 39).
  • Když odečteme číslo a hmotnost sodíku od draslíku, získáme atomové číslo 8 a atomovou hmotnost 16, což odpovídá prvku kyslík (O).
  • Pro nukleární syntézu, kdy dojde ke smísení jednotlivých atomů prvků je třeba nechat reagovat sodík (jin) s kyslíkem (jang) za přítomnosti elektřiny.

Mezi prvními osmi prvky je uhlík nejvíc ,,jang" a kyslík nejvíc ,,jin". Tyto dva prvky tvoří sacharidy (společně se základním prvkem vodíkem), přidáním dusíku vznikají bílkoviny.

Další příklad. Z biochemie známe zelené rostlinné barvivo chlorofyl (centrální prvek je hořčík) a červené živočišné krevní barvivo hemoglobin (centrální prvek je železo). To je také výsledek transmutace, kdy centrální atom hořčík přechází v přítomnosti kyslíku na železo.

A nakonec hořčík a vápník přechází jeden v druhý přijetím nebo odejmutím kyslíku. Bylo dokázáno, že prvních 8 lehkých prvků (atomové číslo 1-8) může vytvořit více než 35 dalších prvků.


TRANSMUTACE MAKROŽIVIN

Nejen prvky, ale také makroživiny (sacharidy, proteiny a tuky) se navzájem přeměňují přes meziprodukt, který se nazývá kyselina pyrohroznová - pyruvát. (O tom jsem psala např. při využívání tukových zásob pro tvorbu jaterního glykogenu).

V kapitole o půstech jsem zmiňovala stav endogennní výživy, během kterého dochází k většímu využívání nejen oxidu uhličitého, ale také dusíku.

Červené krvinky pohlcují dusík a používají jej k tvorbě proteinu, přičemž předpokladem fungování tohoto procesu je dostatečné dýchání a tělesná aktivita.

(Kámen filosofů)


Když zkombinuji informace, že tělo umí asimilovat uhlík z oxidu uhličitého (CO2) a zároveň transmutovat prvky kombinací vodíku, uhlíku a kyslíku, ,,věci" zase dávají o trochu větší smysl.


7 DRUHŮ POTRAVY

V knize Kámen filosofů je uvedeno, že existuje sedm druhů potravy, které přijímáme v poměru 1:7. Základní úroveň tvoří minerály. Potřebujeme 7x více bílkovin než minerálů a 7x více sacharidů než bílkovin. 7x více vody, než sacharidů a 7x více vzduchu než vody. 7x více vibrací, než vzduchu a 7x více elektromagnetického záření než vibrací.

Kompletní výživu tedy tvoří minerály, bílkoviny, sacharidy, voda, vzduch, vibrace a elektromagnetický proud. Z uvedeného poměru 1:7 je patrné, jak maličkou část tvoří hmotná strava oproti energetické.

(Inspirováno knihou Kámen filosofů)


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz